aneb Jak přežít školní docházku svých dětí a užít si ji

Marod, ne-marod, PIŠ!

v Za školou o škole

 

Tak to byla smršť.
Po zveřejnění článku Když máme doma maroda nám přišlo neuvěřitelné množství emailů, že právě vy musíte dopisovat naprosto vše. Každé cvičení a do posledního puntíku.
 

No páni!

A nad některými emaily nám bylo skutečně hodně smutno.

Jedna maminka nám napsala, že její dítě si nemůže nic ofotit, ale vše musí poctivě a vlastnoručně opsat a mnohdy se prý jedná o několik stran velkého sešitu.

Další maminka přidala příhodu, kdy její syn přinesl 3. den po dvoutýdenní nemoci poznámku, že ještě stále nemá vše dopsané  – a prý chyběla poslední 3 cvičení asi z celkových 30.
 

TAK TOMU ŘÍKÁME TEROR!

 

Ano, je nám jasné, že učitel chce, aby se dítko plynule zařadilo do vyučovacího procesu  a vědělo, co se během jeho absence probíralo a navíc – aby látku také i umělo.

Takže většina zadání domácích úkolů během nemoci prý zní následovně:
Učebnice  str  72, 73 a cvičení 1 ze str. 74 opsat do sešitu JČ cvičný, dále bílý pracovní sešit str 15 až 18 celé a v modrém pracovním sešitě udělejte celé stránky 8 a 9.
(A běda, jak to nebude!  Howg!)

 

Ale ruku na srdce – opravdu to, že dítko bude mít vše dopsané do posledního puntíku a vlastní rukou (a pomalu i krví) zajistí, že látku skutečně perfektně ovládá?

 

Několika maminek jsme se tedy zeptaly, jak to řeší, když mají takto po nemoci vše dopisovat.

Všechny do jedné odpověděly ve smyslu: “No, tak co máme dělat? Prostě mu/jí to nadiktuju, ať máme klid.” Aneb vlk se nažere a koza zůstane celá.

 

Nebylo by proto daleko efektivnější, kdyby zadání úkolů během nemoci znělo: vyjmenovaná slova po S… a naučte to své dítko, jak je vám libo, je přece ve všem zájmu, aby to umělo. (Hrajte si pexeso nebo bingo… je to jedno, hlavně, ať to umí. Vždyť rozkaz zněl jasně a pak už je zbytečné řešit… no, vždyť to znáte…)

Zbytečné dopisování VŠECH cvičení totiž docílí v drtivé většině jen jediného – naštve to celou rodinu. Nemocné dítko, protože se mu nechce,  maminu, která už je tak unavená z nemocného dítka a ještě má přemýšlet, jestli dvě myši jsou dohromady jedna kočka,  no a nakonec i hlavu rodiny, protože nějak nebyl čas ani uvařit večeři.
Proč píšu v “drtivé většině”? Protože znám i Hujerky, které s radostí všechna cvičení doplní a ještě důležitě poučí rodiče, jak to má přesně vypadat. Vážně, věřte mi, i takové děti existují. Nicméně těch zpruzených je mnohonásobně více. 
 
Takže, jak to zařídit, aby vaše dítko nešlo po nemoci do školy s výrazem nasupeného  býka?

Jak postupovat, když nařízení učitele je vskutku zbytečně puntičkářské?

Naskýtá se jednoduché řešení – nebojte se s učitelem o všem promluvit.

Ne, nechceme tu v žádném případě pobízet k rebelii. To určitě ne. 🙂

Pouze apelujte na učitelovu senzitivitu k tomu, jak se vaše dítko cítí během nemoci i během naprosto neefektivního a namáhavého dopisování učiva. Vždyť cílem učitele i rodiče je stejná věc: aby dítko učivo umělo. 

 

Jak má vypadat doučení a doplnění učiva po nemoci by mělo být samozřejmě ukotveno i ve školním řádu každé školy. 

 
 V souladu s § 30 Školského zákona vydává ředitel školy školní řád, který upravuje a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Postup při absenci žáka na vyučování z důvodů krátkodobé či dlouhodobé nemoci, úrazu, rekonvalescence, lázeňského pobytu, hospitalizace, rodinných důvodů apod. stanovuje obvykle školní řád, nebo některý z navazujících interních předpisů školy, s nímž byste jako zákonný zástupce žáka měli být seznámeni.

 

Několik náhodných školních řádů jsme si prošly.  V některých je pouze uvedeno, že: … žák je povinen si po každé absenci doplnit probírané učivo. Po absenci delší než jeden týden doplní žák učivo po dohodě s vyučujícími. 

Jinde je psáno, že: …zákonný zástupce zajistí během absence žáka náhradní způsob vzdělávání. Na probíranou látku je zapotřebí se informovat u vyučujícího.

Popřípadě: … po konzultaci s vyučujícími zákonní zástupci zajistí optimální průběh vzdělávání.
 
Nemusíme ani  slovíčkařit po vzoru velkého Perryho Masona, vše je zcela zřejmé: nikde v těchto formulacích není psáno, že rodiče dostanou befelem vše dodělat a dopsat. Mají se domluvit, dohodnout, konzultovat. A na to jsou zapotřebí vždy obě strany.
 

Rozumně se dá tedy určitě  domluvit na nějaké poměrné části cvičení, na dopsání sešitů  v jakékoli formě, nebojte se odvolat na školní řád vaší školy.
A zároveň sami sobě slíbíte, jako jiskry jasné, že dítko bude učivo umět. A slib samozřejmě dodržíte, protože nechcete pak honit známky v šibeničním termínu  před vysvědčením.

Držíme palce. 

 

Autor

Admin

admin

Jsme sestry a jsme učitelky na 1. st ZŠ. Ukazujeme rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí a nezbláznit se. Propagujeme myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nutné zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, ale hlavně – zábavu! Více o nás se dočtete zde O nás Mnoho námětů, jak doma nešedivět nad úkoly svého potomka, ale v klidu si u toho popíjet kávičku najdete Tady .